Las otras realidades
Antes 15 €, Ahora por solo 12 €
Envía un mail a:  libreria@edicioneshades.com

L'any 1991, l'Ajuntament de Terrassa va crear una de les primeres regidories de 

Polítiques de Gènere de l'Estat Espanyol i, d'aquesta manera, va reconèixer que les desigualtats 

per raó de sexe configuraven una realitat a la qual calia fer front de manera efectiva. 

D’ençà, la Regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa s’estructura 

en dos àmbits d’actuació: Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Terrassa i Projectes i 

Programes. 

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Terrassa presta una atenció 

especialitzada de forma individual, gratuïta i confidencial a les dones majors d’edat de la ciutat, 

amb relació als seus drets en els àmbits laboral, social, personal i familiar. Es destina a totes 

les dones, especialment a les que pateixen violència masclista, i consta de 6 serveis: primera 

acollida, assessorament jurídic, atenció psicològica, assessorament laboral, inserció laboral i 

diversitat sexual. 

D’altra banda, el servei de Projectes i Programes és responsable d’executar les 

línies d’actuació de la Regidoria i s’encarrega, entre d’altres, de les actuacions transversals 

d’incorporació de la perspectiva de gènere, de la sensibilització a favor de la igualtat, de les 

estratègies de prevenció i educació contra la violència masclista, del foment de la participació 

social de les dones i del foment de la seva presència en tots els àmbits socials, i en tots els 

nivells. 

En 1991, el Ayuntamiento de Terrassa creó una de las primeras concejalías de Políticas 

de Género del Estado Español y, de este modo, reconoció que las desigualdades por razón de 

sexo configuraban una realidad a la que había que hacer frente de manera efectiva.

Desde entonces, la Concejalía de Políticas de Género del Ayuntamiento de Terrassa se ​​

estructura en dos ámbitos de actuación: Servicio de Información y Atención a las Mujeres de 

Terrassa y Proyectos y Programas.

El Servicio de Información y Atención a las Mujeres de Terrassa presta una atención 

especializada de forma individual, gratuita y confidencial a las mujeres mayores de edad de la 

ciudad, con relación a sus derechos en los ámbitos laboral, social, personal y familiar. Se destina 

a todas las mujeres, especialmente a las que sufren violencia machista, y consta de 6 servicios: 

primera acogida, asesoramiento jurídico, atención psicológica, asesoramiento laboral, inserción 

laboral y diversidad sexual.

Por otra parte, el servicio de Proyectos y Programas es responsable de ejecutar las 

líneas de actuación de la Concejalía y se encarga, entre otras, de las actuaciones transversales 

de incorporación de la perspectiva de género, de la sensibilización a favor de la igualdad, 

de las estrategias de prevención y educación contra la violencia machista, del fomento de la 

participación social de las mujeres y del fomento de su presencia en todos los ámbitos sociales, 

y en todos los niveles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario